بسمه تعالي

 مسعود  قربانی

 فعاليت هاي پژوهشي

 

دکتر مسعود قربانی

در انستيتو پاستور ايران

چاپ صفحه
طرح هاي تحقيقاتي
طرح هاي تحقيقاتي (2)
مقالات
مقالات(28)
خلاصه مقالات
خلاصه مقالات(5)
کتاب ها
کتاب ها(1)
پايان نامه ها
پايان نامه ها(12)
پروفايل در SCUPOS
پروفايل در SCOPUS
پروفايل در ISI
پروفايل در ISI
پروفايل در Google Scholar
پروفايل در Google Scholar
پروفايل در ORCID
پروفايل در ORCID
 پروفايل در ResearchGate
پروفايل در ResearchGate
پروفايل در پاب مد
پروفايل در پاب مد

اطلاعات کلي
hide/show

نام و نام خانوادگي(فارسي) : مسعود قربانی مرتبه علمي : استادیار
نوع استخدام : هیات علمی پیمانی بخش : مجتمع تحقیقاتی و تولیدی کرج
تلفن تماس محل کار : آدرس محل کار : مجتمع کرج

سوابق تحصيلي
hide/show

رشته تحصيلي/ تخصصي درجه‌تحصيلي سال دريافت مدرک دانشگاه/ موسسه
دامپزشکیدکتری حرفه ای1366دانشگاه تهران
بیوشیمی بالینیدکتری - PhD1378دانشگاه اتاوا- کانادا

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه

سوابق شغلي
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاريخ شروع تاريخ پايان

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه

سوابق موفقيت هاي پژوهشي
hide/show

عنوان موفقيت تاريخ موفقيت رتبه کسب‌شده موسسه اهدا کننده/ جشنواره توضيحات موفقيت پژوهشي

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه


طرح هاي تحقيقاتي
hide/show


بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

رديف کد رهگيري عنوان نمايه نام نشريه سال چاپ دوره (Volum) شماره ضريب تاثير صفحه شروع صفحه پايان
1957Magnetic Resonance Contrast Media Sensing In Vivo Molecular Imaging Agents: An Overviewنمایه نوع یک – Medline/PubMedCurrent radiopharmaceuticals.1389410.03143
2958Oxidative stress and leaf senescenceنمایه نوع یک – Medline/PubMedBMC research notes[electronic resource]13904-0.019
3959Gd3+-DTPA-DG: novel nanosized dual anticancer and molecular imaging agentنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceInternational Journal of Nanomedicine13906-4.976747763
4315Senescence process and oxidative stresses induce changes in plant genomic DNA qualityنمایه نوع سه – سایر نمایه هاAdvances in bioscience and biotechnology (Print)1391430.0383387
5949Comparison of two recombinant systems for expression of cholera toxin B subunit from Vibrio choleraeنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceIndian Journal of Medical Microbiology13913110.9881014
6951Molecular diversity of CTX prophage in Vibrio choleraeنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceLETTERS IN APPLIED MICROBIOLOGY13915511.6222732
7952Investigation into immunological responses against a native recombinant CTB whole-cell Vibrio cholerae vaccine in a rabbit modelنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceJOURNAL OF APPLIED MICROBIOLOGY139111422.337509515
8953A comparative study of two novel nanosized radiolabeled analogues of methionine for SPECT tumor imagingنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceCURRENT MEDICINAL CHEMISTRY13912014.07123133
9955Anti Diabetic effect of CL 316,243 (A b3-Adrenergic Agonist) by Down Regulation of Tumour Necrosis Factor (TNF-a) Expressionنمایه نوع یک – ISI - Web of SciencePLoS One13917104.09215
10950Nanosized Tamoxifen-Porphyrin-Glucose [TPG] Conjugate: Novel Selective Anti-breast-cancer Agent, Synthesis and In Vitro Evaluationsنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceMedicinal Chemistry1392941.387526538
11314Toxicity of zinc oxide nanoparticles in lung tissue after repeated oral administrationنمایه نوع دو – ScopusAmerican journal of pharmacology and toxicology1392840.0148154
12311Apparent histological changes of adipocytes after treatment with CL 316,243, a β-3-adrenergic receptor agonistنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceDrug Design Development and Therapy13939-3.026669676
13312Synthesis and characterization of a novel chemically designed (Globo)3–DTPA–KLH antigenنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceDrug Design Development and Therapy13939-3.026217239
14313A Single Point Mutation within the Coding Sequence of Cholera Toxin B Subunit Will Increase Its Expression Yieldنمایه نوع یک – Medline/PubMedIBJ 13931830.0130135
15309Inhibitory effect of gold nanoparticles conjugated with interferon gamma and methionine on breast cancer cell lineنمایه نوع دو – ScopusAsian Pacific journal of tropical biomedicine.1394620.0173178
16956Matrix-Assisted Refolding and Purification of Proteins by a Novel Designed Anion Exchange Chromatographyنمایه نوع سه – سایر نمایه هاAdvanced studies in biology1394780.0365375
17310Anti-Tumor Effects Of Conjugated Gold Nanorods with Interferon Gamma and Methionineنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceTransylvanian Review139524110.0331933204
18308Clinical correlations between chronic hepatitis C infection and decreasing bone mass density after treatment with interferon-alphaنمایه نوع دو – ScopusAsian Pacific journal of tropical biomedicine.1395720.0161165
191406?Leishmaniasis in humans: drug or vaccine therapyنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceDrug Design Development and Therapy139612-2.8222540
201496Construction of gold nanorods carrying IFNγ and methionine to target MCF-7 cellsنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceDigest Journal of Nanomaterials and Biostructures13961310.673225234
212105Structural characterization of recombinant streptokinase following recovery from inclusion bodies using different chemical solubilization treatmentsنمایه نوع یک – Medline/PubMedBiotechnology Reports139719- 15
222650تأثیر دیکلوفناک بر فعالیت کاسپاز- 8 و 9 سلول های سرطانی دهانه رحم در محیط کشت سلولیفارسی(علمی- پژوهشی)مجله دانشگاه علوم پزشکی قم1397126 19
234386Assessment of the Profile of Enzymatic Changes in Sick Dogs with Heart Disease in Iranنمایه نوع سه – سایر نمایه هاJournal of Veterinary Medicine and Research1397510 13
242651Effects of Environmental Conditions on High-Yield Magnetosome Production by Magnetospirillum gryphiswaldense MSR-1نمایه نوع یک – Medline/PubMedIBJ 1398233 209219
252652Effects of Electromagnetic Fields Exposure on the Production of Nanosized Magnetosome, Elimination of Free Radicals and Antioxidant Defense Systems in Magnetospirillum gryphiswaldense MSR-1نمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceJournal of Nano Research139858-0.5892031
263834بررسی فعالیت سیتوتوکسیک و اثر دارویی سیگماسترول جداسازی شده از مرجان دریایی دیسیدی آوارا بر روی سلولهای سرطانی اپیتلیال دهان و رده سلولی کوکمی لنفاتیکنمایه نوع یک – Medline/PubMedAsian Pacific Journal of Cancer Prevention1399214 9971003
273835تاثیر in vitro دوکسوروبیسین FA-G2- بر سرطان سینهنمایه نوع سه – سایر نمایه هاIranian Journal of Veterinary Medicine1399142 147158
283846Synthesis and evaluation of a novel nanosized anionic linear globular dendrimer G2-ciprofloxacin conjugate against prostate cancerنمایه نوع یک – ISI - Web of SciencePakistan Journal of Pharmaceutical Sciences13993360.56225892594

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه

مقالات ارائه شده در همايش
hide/show

رديف عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره شيوه ارائه سال
1بررسی تاثیر شرایط پایین دست روی ساختار ثانویه استرپتوکیناز نوترکیبچهاردهمین کنگره سراسری بیوشیمی ایرانتهرانپوستر1395
2Assessment of the Risk of Contamination with BVD Virus in Preparation of Veterinary Rabies VaccineVaccines and Immonologyَآمستردامسخنرانی1397
3Reduction of iron in the serum and liver of iron-overloaded mice using magnetotactic bacterium Magnetospirillum gryphiswaldense MSR-114th International Conference and Exhibition on Nanomedicine and Pharmaceutical Nanotechnology April 09-11, 2018Amsterdamسخنرانی1397
4EFFECTS OF ELECTROMAGNETIC FIELDS EXPOSURE ON THE MAGNETOSOME PRODUCTION, ELIMINATION OF FREE RADICALS AND ANTIOXIDANT DEFENSE SYSTEMS IN MAGNETOSPIRILLUM GRYPHISWALDENSE MSR-1Iran's 19th International Congress of Microbiologyتهرانپوستر1397
5BACTERIAL MAGNETIC NANOPARTICLES CONJUGATED WITH MONOCLONAL ANTIBODY AS AFFINITY-MAGNETIC MATRIX AND APPLICATION IN AFFINITY MAGNETIC SEPARATIONIran's 19th International Congress of Microbiologyتهرانپوستر1397

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه


پايان نامه ها
hide/show

رديف عنوان مقطع تحصيلي پايان‌نامه تاريخ شروع تاريخ پايان نوع مشارکت دانشگاه
1تاثیر شرایط فرایند پایین دست بر ساختار ثانویه استرپتوکیناز نوترکیبکارشناسی ارشد 1394/04/011395/06/27استاد راهنما
2تولید و ارزیابی بیولوژیک و ایمونولوژیک کمپلکس جدید (Globo)3-DTPA-(KLH) به عنوان یک کاندیدای واکسن ضد سرطان سینه انسانیدکتری - PhD1391/04/011394/06/31استاد راهنما
3ارزیابی عملکرد کونژوگه دوکسی روبیسین و پلی اتیلن گلیکول G2-فولات در درمان سرطان پستان در محیط کشت سلول و مدل حیوانی موشدکتری - PhD1394/04/131397/04/31استاد راهنما
4ساخت سازه ژنی به منظور تولید پروتیئن نوترکیب اینترفرون بتا 1-b در سیستم باکتریاییکارشناسی ارشد 1394/08/091396/12/01استاد راهنما
5ساخت ساخت سازه ژنی به منظور بیان و تخلیص پروتیین نوترکیب فاکتور محرکه کلونی گرانولوسیتی GCSF انسانیکارشناسی ارشد 1394/08/091396/12/01استاد مشاور
6بررسی اثرات دیکلوفناک بر فعالیت کاسپاز 8 و 9 و بیان ژن های BAX، BCL-2، KAI-1/CD82 و APC در سلول های سرطانی دهانه ی رحم (Hela) در محیط کشت سلولیکارشناسی ارشد 1395/12/251396/12/25استاد راهنما
7همسانه سازی و بیان پروتئین هماگلوتینین نورآمینیداز (HN) ویروس عفونی نیوکاسل (Newcastle disease virus) در میزبان باسیلوس سوبتیلیس و تاثیر شرایط پایین دست بر ساختار و خواص آنتی ژنیکی آندکتری - PhD1396/11/011398/04/31استاد راهنما
8ارزیابی عملکرد کونژوگه د.کسی روبیسین و پلی اتیلن گلیکول G2-فولات در درمان سرطان پستان در محیط کشت با استفاده از سنجش MTT و آپپتوز و مدل حیوانی موش با استفاده از ایمونوهیستوشیمیدکتری - PhD1397/03/081400/04/01استاد راهنما
9همسانه‌سازی و بیان پروتیین هماگلوتینین نورآمینیدار (HN) ویروس عفونی نیوکاسل (Newcastle disease virus) در میزبان باسیلوس سوبتیلیسدکتری - PhD1397/04/111400/12/11استاد راهنما
10بررسی اثرات تزریق زیر جلدی سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق یافته از بافت چربی انسانی ( hAdMSCs ( بر بهبود بیماری التهابی پوستی درماتیت آتوپیک ( اگزمای ) القایی در موش های صحرائی نردکتری - PhD1397/10/081399/10/08استاد راهنما
11تولید کلراتوکسین B(CTB) نوترکیب در کشت دانسیته بالای اشریشیا کلی با استفاده از محیط کشت صنعتی به منظور کاربرد در واکسن سازیکارشناسی ارشد 1395/03/251397/06/22استاد مشاور
12خالص سازی تمایلی - مغناطیسی آنتی ژن سطحی KDa24 هپاتیت B با استفاده از نانو ذرات مغناطیسی مگنتوزوم باکتریاییدکتری - PhD1394/09/071399/10/01استاد مشاور

کتب
hide/show

رديف عنوان سال چاپ ماهيت
1آشنایی با کاریردهای فناوری نانو در پزشکی1392

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه