بسمه تعالي

 مهدی  رزاقی ابیانه

 فعاليت هاي پژوهشي

 

دکتر مهدی رزاقی ابیانه

در انستيتو پاستور ايران

چاپ صفحه
طرح هاي تحقيقاتي
طرح هاي تحقيقاتي (9)
مقالات
مقالات(100)
خلاصه مقالات
خلاصه مقالات(19)
کتاب ها
کتاب ها(20)
پايان نامه ها
پايان نامه ها(59)
پروفايل در SCUPOS
پروفايل در SCOPUS
پروفايل در ISI
پروفايل در ISI
پروفايل در Google Scholar
پروفايل در Google Scholar
پروفايل در ORCID
پروفايل در ORCID
 پروفايل در ResearchGate
پروفايل در ResearchGate
پروفايل در پاب مد
پروفايل در پاب مد

اطلاعات کلي
hide/show

نام و نام خانوادگي(فارسي) : مهدی رزاقی ابیانه مرتبه علمي : استاد
نوع استخدام : بخش : تحقیقات انگل شناسی، قارچ شناسی و ایمونولوژی
تلفن تماس محل کار : 64112804 آدرس محل کار : انستیتو پاستور ایران، بخش قارچ شناسی

سوابق تحصيلي
hide/show

رشته تحصيلي/ تخصصي درجه‌تحصيلي سال دريافت مدرک دانشگاه/ موسسه

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه

سوابق شغلي
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاريخ شروع تاريخ پايان

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه

سوابق موفقيت هاي پژوهشي
hide/show

عنوان موفقيت تاريخ موفقيت رتبه کسب‌شده موسسه اهدا کننده/ جشنواره توضيحات موفقيت پژوهشي

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه


طرح هاي تحقيقاتي
hide/show

رديف کدرهگيري عنوان سمت تاريخ شروع تاريخ پايان
122جداسازی و شناسایی ترکیبات مهارکننده رشد آسپرژیلوس پارازیتیکوس و تولید آفلاتوکسین از گیاهان گلپر و سرو طبری با استفاده از روشهای کروماتوگرافی و اسپکترومتریمجری اصلی1389/09/151391/03/15
2184ساخت پوشش ترمیمی نانوفیبری حامل تربینافین و ارزیابی اثرات ضد درماتوفیتی آن در شرایط آزمایشگاهیمجری اصلی1390/12/081392/12/15
3281بررسی تاثیر α- بیزابولول بر رشد، تولید گلیوتوکسین و بیان ژن erg6 مسئول تولید آنزیم C-24 methyltransferase دخیل در بیوسنتز ارگوسترول در قارچ پاتوژن آسپرژیلوس فومیگاتوسمجری اصلی1391/12/151394/06/16
4440بررسی سنتز زیستی نانوذرات سولفید سلنیوم با استفاده از قارچ های جداسازی شده از خاک نواحی گوگردی و تعیین ویژگیهای فیزیکی و اثرات ضد قارچی آنها در شرایط آزمایشگاهیمجری اصلی1393/10/201395/10/20
5553شناسایی و تایپینگ مولکولی ایزوله های کاندیدای جدا شده از اروفارنژیال کاندیدیازیس (OPC) در مبتلایان به سرطان سر و گردن و ارزیابی فاکتورهای بیماریزایی و الگوهای حساسیت دارویی آنهاهمکار1395/03/291396/11/29
61246ارزیابی درون تنی اثرات سمی و ضدقارچی نمونه آزمایشگاهی پوشش ترمیمی نانوفیبری حامل تربینافینمجری اصلی1395/06/201397/06/20
7609شناسایی و سنجش هم زمان آفلاتوکسین های B1 و M1 با استفاده از نقاط کوانتومی هسته/پوسته سلنید کادمیوم/سولفید رویمجری اصلی1395/07/241397/07/24
81424ساخت پوشش ترمیمی نانوفیبری حامل آلفا-بیزابولول و ارزیابی اثرات ضددرماتوفیتی آن در شرایط آزمایشگاهیمجری اصلی1396/02/191400/12/18
92298بررسی اثر پپتید ضد قارچی MCh-AMP1A بر روی فنوتایپ سوئیچینگ، بیوفیلم و بیان ژن های مرتبط با بیوفیلم در سویه های بالینی کاندیدا آلبیکنسمجری دوم1403/01/251404/01/24

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

رديف کد رهگيري عنوان نمايه نام نشريه سال چاپ دوره (Volum) شماره ضريب تاثير صفحه شروع صفحه پايان
15025حیوان گزیدگی در تهران، ایراننمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceArchives of Iranian Medicine 1120.0200202
25029بررسی نقش آلترناریا آلترناتا در بروز آسم آلرژیک در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان لقمان با استفاده از آزمونهای پوستی پریک و ایمونواسی فاز جامدفارسی(علمی- پژوهشی)مجله پژوهش های آسیب شناسی زیستی 162 112
3419Cold atmospheric plasma inhibits the growth of Candida albicans by affecting ergosterol biosynthesis and suppresses the fungal virulence factors in vitroنمایه نوع یک – ISI - Web of SciencePhotodiagnosis and Photodynamic Therapy139413-2.0146672
4480Study on toxicity reduction and potency induction in whole-cell Pertussis vaccine by developing a new optimal inactivation condition processed on Bordetella pertussisنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceJundishapur Journal of Microbiology1395970.65518
51002تأثیر مهاری یک سویه باسیلوس آمیلولیکوفاسینس جدا شده از خاک بر تولید آفلاتوکسین B1 به وسیله قارچ آسپرژیلوس پارازیتیکوس در شرایط آزمایشگاهیفارسی(علمی- پژوهشی)پژوهشهای آسیب‏ شناسی‏ زیستی1395193 3344
677Bioinspired synthesis, characterization and antifungal activity of enzyme mediated gold nanoparticles using a fungal oxidoreductaseنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceJournal of the Iranian Chemical Society13951311.320592068
788بیان ژن ساپ 1 تا 3 در گونه های مولد پروتئیناز کاندیدای جداشده از موارد مختلف کاندیدیازیسنمایه نوع دو – ScopusJournal of pure & applied microbiology13951030.018911896
8136Diversity, molecular phylogeny and fingerprint profiles of airborne Aspergillus species using random amplified polymorphic DNAنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceWorld Journal of Microbiology and Biotechnology13953261.532110
9207روش بیوژنیک سنتز نانوپارتیکل های پلاتین با استفاده از شیر گوسفند: نقش پروتئین شیر در احیا و تثبیت پلاتیننمایه نوع سه – سایر نمایه هاInternational Journal of Nanoscience and Nanotechnology1395124 199206
10209جنبه های اپیدمیولوژیک درماتوفیتوزیس در تهران - ایران: یک مطالعه گذشته نگر 5 سالهنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceJOURNAL DE MYCOLOGIE MEDICALE13952640.756351358
11287اثرات ضدقارچی، تخریب بیولوژیک و مهار تولید آفلاتوکسین های B1 و G1 یک ایزوله خاک باسیلوس سوبتیلیس بر علیه قازچ آسپرژیلوس پارازیتیکوس NRRL2999نمایه نوع دو – ScopusJournal of pure & applied microbiology13951040.025412549
12335آلفا-بیزابولول رشد قارچ آسپرژیلوس فومیگاتوس Af239 را از طریق تاثیر بر آنزیم دلتا-24 متیل ترانسفراز به عنوان یکی از آنزیم های کلیدی مسیر بیوسنتز ارگوسترول مهار میکندنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceWorld Journal of Microbiology and Biotechnology13953331.53218
13354آنالیز میکروسکوپ الکترونی تطبیقی و کنترل بیولوژیک ایکسودس ریسینوس با استفاده از قارچ های انتوموپاتوژننمایه نوع سه – سایر نمایه هاMycologia Iranica139531 3946
14418Inhibitory effects of cold atmospheric plasma on the growth, ergosterol biosynthesis, and keratinase activity in Trichophyton rubrumنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceARCHIVES OF BIOCHEMISTRY AND BIOPHYSICS1395608-3.1652733
15324A New Vaccine Delivery Vehicle and Adjuvant Candidate: Bordetella Pertussis Inactivated Whole Cells Entrapped in Alginate Microspheresنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceCurrent Pharmaceutical Design139623182.75726652672
16245پوشش ترمیمی دارای تربینافین برای درمان عفونت های قارچی مزمن سطحینمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceMaterials Science & Engineering C-Materials for Biological Applications139673-3.42130136
171330Cell-Mediated and Humoral Immune Responses to Bordetella pertussis Inactivated Whole-Cells Encapsulated Alginate Microspheres as a New Vaccine Candidateنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceCurrent Pharmaceutical Biotechnology13961871.819585593
181408توصیف و ارزیابی اثرات ضدقارچی و ضد آفلاتوکسینی باکتریهای هالوفیل جداسازی شده از خاک منطقه حوض سلطان در ایراننمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceEXTREMOPHILES13962212.2368798
191410Genotyping of clinical isolates of Candida glabrata from Iran by multilocus sequence typing and determination of population structure and drug resistance profileنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceMEDICAL MYCOLOGY13965622.377207215
201414Identification of Single-Base Mismatches in Pneumocystis jirovecii Isolated from Iranian TB positive Patients by CSGE Heteroduplexنمایه نوع دو – ScopusJournal of pure & applied microbiology13961130.012871292
21431توانایی باسیلوس سوبتیلیس و باسیلوس آمیلولیکوفاسینس در کنترل رشد قارچ آسپرژیلوس پارازیتیکوس و تولید آفلاتوکسین توسط فارچ در پستهنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceInternational Journal of Food Microbiology1396254-3.3394753
221442Emergence of non-Candida albicans species: Epidemiology, phylogeny and fluconazole susceptibility profileنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceJOURNAL DE MYCOLOGIE MEDICALE13962811.6065158
231834Expression of aflR, veA and laeA as regulators of aflatoxins and cyclopiazonic acid biosynthesis pathway in Aspergillus flavusنمایه نوع سه – سایر نمایه هاInternational Journal of Molecular and Clinical Microbiology139671 787794
242123Antimicrobial activities of Parkinsoniaaculeata and Prosopiskoelziana extracts against pathogenic fungi and bacteria (Staphylococcus aureus, S. epidermidis, S. pyogenes,Pseudomonas Aeruginosa, Escherichia Coli, Aspergillus niger, A. flavus, A. fumigatus,F. solani,Microsporum gypseum, M. mcanis, Trichophyton verrucosum,T. rubrum and Candida albicans)نمایه نوع سه – سایر نمایه هاJournal of Pharmaceutical and Health Sciences139661 2937
252073Aflatoxins and aflatoxigenic fungi in Iran: A systematic review of the past, present, and futureنمایه نوع سه – سایر نمایه هاMycologia Iranica139642 6584
262122Antifungal drug susceptibility profile of clinically important dermatophytes and determination of point mutations in terbinafine-resistant isolatesنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceEuropean Journal of Clinical Microbiology & Infectious Diseases139737102.53718411846
272470Isolation and Evaluation of Antifungal Metabolites from Endophytic Fungi Against Some Pathogenic Fungiنمایه نشده(انگلیسی)Journal of biochemical technology1397Special Issue2 135144
281497Fusarium oxysporum, a bio-Factory for Nano Selenium Compounds: Synthesis and Characterizationنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceScientia Iranica13972530.47518571863
291498Comparative analysis of proteinase, phospholipase, hydrophobicity and biofilm forming ability in Candida species isolated from clinical specimensنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceJOURNAL DE MYCOLOGIE MEDICALE13972831.606437442
301522اروفارنژیال کاندیدیازیس در مبتلایان به سرطان سر و گردن: شناسایی ایزوله های کاندیدای جدا شده،الگوهای حساسیت دارویی آنها و ارزیابی فاکتورهای بیماریزایینمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceJOURNAL DE MYCOLOGIE MEDICALE13972821.606361366
312610Molecular characterization of Aspergilli isolated from outdoor airنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceJOURNAL DE MYCOLOGIE MEDICALE13972841.606606611
321492Drug susceptibility profile of Candida glabrata clinical isolates from Iran and genetic resistant mechanisms to caspofunginنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceREVISTA IBEROAMERICANA DE MICOLOGIA13973520.9898891
331422Unraveling the mode of antifungal action of Bacillus subtilis and Bacillus amyloliquefaciens as potential biocontrol agents against aflatoxigenic Aspergillus parasiticusنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceFOOD CONTROL139789-3.496300307
341493Aflatoxin B 1 exposure and the risk of hepatocellular carcinoma in Iranian carriers of viral hepatitis B and Cنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceToxin Reviews13983833.84234239
352985Cutaneous candidiasis in Tehran-Iran: from epidemiology to multilocus sequence types, virulence factors and antifungal susceptibility of etiologic Candida speciesنمایه نوع یک – Medline/PubMedIranian Journal of Microbiology1398114 267279
363023Effects of the antifungal peptide Skh-AMP1 derived from Satureja khuzistanica on cell membrane permeability, ROS production, and cell morphology of conidia and hyphae of Aspergillus fumigatusنمایه نوع یک – ISI - Web of SciencePEPTIDES1398123-2.65919
373028In Vitro Anti-Mycotoxigenic and Anti-Aflatoxigenic Properties of Probiotic Bacteria: Lactobacillus plantarum and L. paracaseiنمایه نوع دو – ScopusJournal of Sciences, Islamic Republic of Iran1398304 305313
383060Genotyping of Candida albicans isolates from oropharyngeal candidiasis in head and neck cancer patients in Iran: Molecular epidemiology and SAP2 gene expressionنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceJOURNAL DE MYCOLOGIE MEDICALE13982941.479310316
393092Enhanced topical econazole antifungal efficacy by amine-functionalized silica nanoparticlesنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceBULLETIN OF MATERIALS SCIENCE139843-1.26419
403142Unraveling the importance of molecules of natural origin in antifungal drug development through targeting ergosterol biosynthesis pathwayنمایه نوع یک – Medline/PubMedIranian Journal of Microbiology1398116 448459
413143The antifungal peptide MCh-AMP1 derived from Matricaria chamomilla inhibits Candida albicans growth via inducing ROS generation and altering fungal cell membrane permeabilityنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceFrontiers in Microbiology139810-4.259110
423234Antifungal activity of eugenol on Cryptococcus neoformans biological activity and Cxt1p gene expressionنمایه نوع یک – Medline/PubMedCurrent Medical Mycology139861 914
433319Toxigenicity and phylogeny of Aspergillus section Flavi in poultry feed in Iranنمایه نوع یک – Medline/PubMedCurrent Medical Mycology139861 2229
442072Progesterone Release from PDMS-Modified Silica Xerogels Containing Ag Nanoparticlesنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceSilicon13981121.246703711
452443Isolation and functional characterization of an antifungal hydrophilic peptide, Skh-AMP1, derived from Satureja khuzistanica leavesنمایه نوع یک – ISI - Web of SciencePHYTOCHEMISTRY1398164-2.905136143
462444Isolation, functional characterization, and biological properties of MCh-AMP1, a novel antifungal peptide from Matricaria chamomilla L.نمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceChemical Biology & Drug Design13989352.328949959
472463Physicochemical properties, antifungal activity and cytotoxicity of selenium sulfide nanoparticles green synthesized by Saccharomyces cerevisiaeنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceBiochemical and Biophysical Research Communications139851642.70510781084
483890مقایسه روشهای متداول و روش مولکولی در تشخیص گونه های کاندیدای جداشده از نمونه های اوروفارنژیال کاندیدیازیسفارسی(علمی- پژوهشی)مجله پژوهش‌های آسیب‌ شناسی زیستی1398231 19
492533Gene profiling and expression of major allergen Alt a 1 in Alternaria alternata and related members of the Pleosporaceae familyنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceREVISTA IBEROAMERICANA DE MICOLOGIA13983621.5976671
503888The Effects of Ellagic Acid on Growth and Biofilm Formation of Candida albicansنمایه نوع سه – سایر نمایه هاJournal of Medical Microbiology and Infectious Diseases (JoMMID)139981 1418
513889Aspartyl Proteinase and Phospholipase Activities of Candida albicans Isolated From Oropharyngeal Candidiasis in Head and Neck Cancer Patientsنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceJundishapur Journal of Microbiology13991390.59318
524274Effect of Allium cepa on LAC1 gene expression and physiological activities in Cryptococcus neoformansنمایه نوع یک – Medline/PubMedCurrent Medical Mycology139971 3843
533927Inhibitory effects of cold atmospheric plasma on the growth, virulence factors and HSP90 gene expression in Candida albicansنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceARCHIVES OF BIOCHEMISTRY AND BIOPHYSICS1399700_3.391110
543955Combination in A Aureobasidin of Activity Antifungal Candida Resistant-Fluconazole against Fluconazole with albicansنمایه نوع سه – سایر نمایه هاInfection Epidemiology and Microbiology139964 285291
552476Internal Transcribed Spacer rDNA and TEF-1 alpha Gene Sequencing of Pathogenic Dermatophyte Species and Differentiation of Closely Related Species Using PCR-RFLP of The Topoisomerase IIنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceCell Journal13992211.9838591
564458رهایش دارو در پوست و اثرات ضدقارچی نانوذرات سیلیسی حاوی اکونازولفارسی(علمی- پژوهشی)مجله دنیای میکروب ها1399133 264276
573572پاتوژنز و عوامل بیماری زایی سویه های کاندیدا آلبیکنس جدا شده از کاندیدیازیس پوستی در شرایط in vitro و in vitroنمایه نوع یک – Medline/PubMedIranian Biomedical Journal (IBJ)1399245 319327
583685Population Kinetics and Mechanistic Aspects of Saccharomyces cerevisiae Growth in Relation to Selenium Sulfide Nanoparticle Synthesisنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceFrontiers in Microbiology13991114.259111
593740Effect of Carum carvi essential oil on ERG6 gene expression and virulence factors in Candida albicansنمایه نوع یک – Medline/PubMedCurrent Medical Mycology139962 3036
603847Optimization of the antifungal metabolite production in Streptomyces libani isolated from northern forests soil in Iranنمایه نوع یک – Medline/PubMedCurrent Medical Mycology139964 2026
613874Sensitivity of Four Various Candida Species to Photodynamic Therapy Mediated by Indocyanine Green, an in vitro Studyنمایه نوع یک – Medline/PubMedJOURNAL OF DENTISTRY1400222 118124
624477Characterization, Biological Activity and Mechanism of Action of a Plant-based Novel Antifungal Peptide, Cc-AFP1 Isolated from Carum carviنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceFrontiers in Cellular and Infection Microbiology140011-5.293112
634524Mycosynthesis and Physicochemical Characterization of Vanadium Oxide Nanoparticles Using the Cell-Free Filtrate of Fusarium oxysporum and Evaluation of their Cytotoxic and Antifungal Activitiesنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceJournal of Nanomaterials14002021-2.986112
644559Plasma-based strategy for inhibiting Candida albicans growth and CaMCA1 gene expression in vitro and reducing fungal pathogenicity in a murine model of vulvovaginal candidiasisنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceMEDICAL MYCOLOGY14006014.075113
654560Physicochemical properties, anticancer and antimicrobial activities of metallic nanoparticles green synthesized by Aspergillus kambarensisنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceIET Nanobiotechnology14001611.847113
664578Effects of eugenol loaded chitosan biopolymer nanoparticles on CYP51a and CYP51b expression in Aspergillus fumigatusنمایه نوع دو – ScopusInfection Epidemiology and Microbiology140081 1726
674585Olorofim Effectively Eradicates Dermatophytes In Vitro and In Vivoنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceANTIMICROBIAL AGENTS AND CHEMOTHERAPY140065125.19117
684624A Review on Important Zoonotic Bacterial Tick-Borne Diseases in the Eastern Mediterranean Regionنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceJournal of Arthropod-Borne Diseases14001531.198265277
694630Inhibitory effects of Allium cepa ethanolic extract on biological activities and expression of ERG11 in Candida albicansنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceJournal of Herbal Medicine140032-3.03217
703963Antifungal activity and mechanism of action of dichloromethane extract fraction A from Streptomyces libani against Aspergillus fumigatusنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceJOURNAL OF APPLIED MICROBIOLOGY140013113.77212121225
713978Design, Dimerization, and Recombinant Production of MCh-AMP1–Derived Peptide in Escherichia coli and Evaluation of Its Antifungal Activity and Cytotoxicityنمایه نوع سه – سایر نمایه هاFrontiers in Fungal Biology14002- 111
724016Inhibitory effects and mechanism of antifungal action of the natural cyclic depsipeptide, aureobasidin A against Cryptococcus neoformansنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceBIOORGANIC & MEDICINAL CHEMISTRY LETTERS140041-2.57217
734418Antifungal Activity, Cytotoxicity and Mechanism of Action of Nitroheteroaryl-1,3,4-thiadiazole Containing N-benzyl and N-methoxyethyl Substitution Against Aspergillus fumigatusنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceMediterranean Journal of Infection Microbes and Antimicrobials14001010.018
744637Effect of Allium cepa loaded polyacrylonitrile and polyvinyl pyrrolidone nanofibers on Candida albicans growth and the expression of CDR1 and CDR2 genesنمایه نوع یک – Medline/PubMedCurrent Medical Mycology140074 2833
754641بررسی عصاره گیاه جونیپروس ویرجینیا روی تشکیل بیوفیلم در کاندیدا البیکنسنمایه نوع سه – سایر نمایه هاAmerican Journal of Biomedical Science & Research14001520.0242249
764188Recombinant Expression of a Plant-derived Dimeric Antifungal Peptide (Diskh-AMP1) Joined by a Flexible Linker in Escherichia coli and evaluation of its biological activity in vitroنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceInternational Journal of Peptide Research and Therapeutics14002731.93119671977
774273Molecular Epidemiology, Genetic Diversity and Antifungal Susceptibility of Major Pathogenic Dermatophytes Isolated from Human Dermatophytosisنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceFrontiers in Microbiology140012-4.236111
784662Phylogeny, Antifungal Susceptibility and Point Mutations of SQLE Gene in Major Pathogenic Dermatophytes Isolated from Clinical Dermatophytosisنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceFrontiers in Cellular and Infection Microbiology140012-5.293110
794694Research Efforts, Challenges and Opportunities in Mitigating Aflatoxins in Food and Agricultural Crops and its Global Health Impactsنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceFrontiers in Microbiology1400138818586.06414
804820A novel formulation of simvastatin nanoemulsion gel for infected wound therapy: In vitro and in vivo assessmentنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceJournal of Drug Delivery Science and Technology140172-5.062111
815009Anti-dermatophytic activity of cold atmospheric plasma against Trichophyton rubrum via affecting fungal growth, morphology, drug susceptibility and HSP90 gene expressionنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceScientific Reports14011214.997111
825023Fungal infection in COVID-19 co-infected patients: An overview of case reports/ case series and Systematic Reviewنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceFrontiers in Microbiology140113-6.064113
834642Isolation and Chemical Characterization of an Alpha‑Helical Peptide, Dendrocin‑ZM1, Derived from Zataria multiflora Boiss with Potent Antibacterial Activityنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceProbiotics and Antimicrobial Proteins14011425.265326336
844044Identification of Intestinal Fungal Microflora and Bacterial Pathogens in the Collected Adult Ixodes ricinus from the Northern Provinces of Iranنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceJournal of Arthropod-Borne Diseases14011621.22197107
854632Platinum Nanoparticles as Potent Anticancer and Antimicrobial Agent: Green Synthesis, Physical Characterization, and In-vitro Biological Activityنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceJournal of Cluster Science14013413.447501516
865190Allium cepa Inhibits Aspergillus fumigatus Growth and Virulence and Suppresses the Expression of glip Gene Involved in Fungal Pathogenesisنمایه نوع دو – ScopusInfection Epidemiology and Microbiology140182 149158
875248Molecular epidemiology, antifungal susceptibility, and ERG11 gene mutation of Candida species isolated from vulvovaginal candidiasis: Comparison between recurrent and non-recurrent infectionsنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceMicrobial Pathogenesis1401170-3.84819
885460Editorial: Community Series - Research Efforts, Challenges and Opportunities in Mitigating Aflatoxins in Food and Agricultural Crops and its Global Health Impacts, Volume IIنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceFrontiers in Microbiology140114-6.06412
895541Shortening the sulfur cell cycle by a green approach for bio‑production of extracellular metalloid‑sulfde nanoparticlesنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceScientific Reports14011314.997111
905633COVID 19-associated fungal infections: An overviewنمایه نشده(انگلیسی)Afghanistan Journal of Infectious Diseases140111 4142
915708Clinical epidemiology of pulmonary aspergillosis in hospitalized patients and contribution of Cyp51A, Yap1, and Cdr1B mutations to voriconazole resistance in etiologic Aspergillus speciesنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceEuropean Journal of Clinical Microbiology & Infectious Diseases14024274.5853864
925932Metagenomics Characterization of Ixodes ricinus Intestinal Microbiota as Major Vector of Tick-Borne Diseases in Domestic Animalsنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceJournal of Arthropod-Borne Diseases14021720.9152164
935933Eugenol effectively inhibits Trichophyton rubrum growth via affecting ergosterol synthesis, keratinase activity, and SUB3 gene expressionنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceJournal of Herbal Medicine140242-2.317
945962Antibacterial Mechanism of a novel peptide Dendrocin‑ZM1 against Staphylococcus aureus by increasing membrane permeabilityنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceInternational Journal of Peptide Research and Therapeutics14022962.5110
955975Detection of Aflatoxin B1-producing Aspergillus flavus strains from pistachio orchards soil in Iran by multiplex polymerase chain reaction methodنمایه نوع یک – Medline/PubMedCurrent Medical Mycology140293 17
965983Evaluation of the Effects of Photodynamic Therapy With Methylene Blue on Different Candida Species In Vitroنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceJournal of Lasers in Medical Sciences140214-1.517
976095Effects of Tripleurospermum caucasicum, Salvia rosmarinus and Tanacetum fruticulosum essential oils on aflatoxin B1 production and aflR gene expression in Aspergillus flavusنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceInternational Journal of Food Microbiology1402415-5.4110
986100Up-regulation of CDR1 and MDR1 efflux pump genes and fluconazole resistance are involved in recurrence in Candida albicans-induced vulvovaginal candidiasisنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceDiagnostic Microbiology & Infectious Disease140310912.916
996125Unraveling the mechanism of antifungal action of encapsulated eugenol/chitosan nanoparticles against Aspergillus fumigatusنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceJournal of Drug Delivery Science and Technology14039515.0110
1006141CTXP, The Major Cobra Toxin Peptide from Naja Naja Oxiana Venom; A Promising Target for Antivenom Agent Developmentنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceCurrent Protein & Peptide Science14032562.8469479

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه

مقالات ارائه شده در همايش
hide/show

رديف عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره شيوه ارائه سال
1Identifying antimicrobial drugs from natural sources: Challenges and opportunities18th International Iranian Congress of MicrobiologyTehranسخنرانی1396
2Effectiveness of Bacillus strains in ........Incontri Fitoiatrici 2017Torinoسخنرانی1396
3A green approach for synthesis of Selenium-based NPs.2nd International congress on Biomedicine, 2018, Iranتهرانپوستر1396
4Oropharyngeal candidiasis in head and neck cancer patients in Iran: Species identification, antifungal susceptibility and pathogenic characterization20th ISHAM congress 2018Amsterdam,پوستر1397
5The effect of the dehydrozingerone on the biofilm formation in Candida albicansIran,s 19 International Congress of MicrobiologyTehranپوستر1397
6Antifungal effect of eugenol extract against Aspergillus fumigatusIran,s 19 International Congress of MicrobiologyTehranپوستر1397
7Antifungal effect of Allium cepa ethanolic extract against Trichophyton rubrumIran,s 19 International Congress of MicrobiologyTehranپوستر1397
8Cold atmospheric plasma in treatment of Trichophyton Rubrumکنگره داروسازی نوینتهرانپوستر1397
9Inhibitory effect of α-bisabolol on gliotoxin production in Aspergillus fumigatus Af2939th ADVANCES AGAINST ASPERGILLOSIS AND MUCORMYCOSISluganoپوستر1398
10Antifungal nanofibers for management of dermatophytosisNMNS 2020تهرانپوستر1398
11Potential role of the candida and other fungal genera in the etiology of cholangiocarcinoma in Iranدوازدهمین کنگره بین المللی آزمایشگاه و بالینتهرانپوستر1398
121. Extracellular synthesis of selenium sulfide by Saccharomyces cerevisiae; 8th International E-congress on Nanosciences and Nanotechnology8th INTERNATIONAL E-CONGRESS on Nanoscience & Nanotechnology ICNN 2021 Mashhad IRAN Feb 17-18مشهدپوستر1399
13Biocompatible antimicrobial nanofiberous wound dressingCNF 2022- Conference on Nanofibersتهرانپوستر1400
14Investigation of Antifungal susceptibility test against Aspergillus flavus species isolated from patients with pulmonary aspergillosisبیست و سومین کنگره بین المللی میکروب شناسی ایرانتهرانپوستر و سخنرانی1401
15P030 Highly slow-release antifungal wound dressing for chronic dermatophytosisnternational Society for Human and Animal Mycologyدهلی نوپوستر1401
16Recent Advances and Forthcoming Challenges in Early Diagnosis of Invasive Fungal Infections23Rd Irans International Congress of Microbiologyتهرانسخنرانی1401
17Discovery of a New Antimicrobial Peptide, Dendrocin-ZM1, Derived from Zataria multiflora Boissچهاردهمین کنگره بین المللی آزمایشگاه و بالینتهرانپوستر1402
18Extraction, purification and identification of new antifungal peptide from matricaria chamomilla L. and evaluation of its effect against pathogenic candida species in vitroپنجمین همایش بین‌المللی و سیزدهمین همایش ملی بیوتکنولوژیتهرانپوستر1402
19isolation and functional characterization of an antifungal hydrophilic peptide , akh-amp1, derived from Satureja khozistanica leavesپنجمین همایش بین‌المللی و سیزدهمین همایش ملی بیوتکنولوژیتهرانپوستر1402

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه


پايان نامه ها
hide/show

رديف عنوان مقطع تحصيلي پايان‌نامه تاريخ شروع تاريخ پايان نوع مشارکت دانشگاه
1بررسی اپیدمیولوژی مولکولی و قرابت ژنتیکی سویه های بالینی کاندیدا و ارزیابی ارتباط دستجات ژنتیکی آنها با فاکتورهای بیماریزایی قارچ در شرایط in vivo و in vitroدکتری - PhD1394/02/051398/05/20استاد راهنما
2ارزیابی سمیت سلولی و تاثیر ترکیبات سنتتیک نیتروفورانیل-1،3،4- تیادیازول با استخلافهای مورفولین و N-کلروبنزیل- 1H- تریازولیل متیل بر رشد و بیوسنتز ارگوسترول در درماتوفیتهای پاتوژن انسانیدکتری حرفه ای1394/08/091395/07/12استاد راهنما
3بررسی تاثیر ترکیبات سنتتیک نیتروآریل-1،3،4- تیادیازول با استخلافهای N- بنزیل و N- متوکسی اتیل بر رشد قارچ آسپرژیلوس فومیگاتوس و بیوسنتز ارگوسترول قارچ و ارزیابی سمیت سلولی آنها در شرایط آزمایشگاهیدکتری حرفه ای1394/08/091395/07/12استاد راهنما
4بررسی تاثیر ترکیبات سنتتیک نیتروآریل-1،3،4- تیادیازول با استخلافهای دی کلرو بنزیل -1H- تری آزولیل متیل و آلیل بر رشد و بیوسنتز ارگوسترول درقارچ کاندیدا آلبیکنس و ارزیابی سمیت سلولی آنها در شرایط آزمایشگاهیدکتری حرفه ای1394/08/091395/11/30استاد راهنما
5کلونینگ و بیان پپتید ضدقارچی با منشا طبیعی بر علیه گونه های بیماری زای آسپرژیلوس و ارزیابی مکانیسم عمل آنها در شرایط آزمایشگاهیدکتری - PhD1394/01/221397/12/20استاد راهنما
6تهیه و بررسی میکروذرات حاوی پیکره کشته بوردتلا پرتوزیس با استفاده از پلیمر آلژینات سدیم به عنوان سیستم نوین آنتی ژن رسانی و کاندید واکسندکتری - PhD1393/07/191396/04/28استاد راهنما
7شناسایی، کلونینگ و بیان پپتید ضدقارچی با منشا طبیعی بدست آمده از بابونه ، سیاه دانه، عناب و خیار دریایی و بررسی مکانیسم اثر ضد قارچی آنها بر علیه گونه های پاتوژن کاندیدا در شرایط آزمایشگاهیدکتری - PhD1394/04/221396/02/07استاد راهنما
8کنترل زیستی آسپرژیلوس پارازیتیکوس NRRL2999 (مولد آفلاتوکسین) به صورت درون شیشه ای و درون زیوه ای (پسته) توسط سویه های باکتریایی بومیدکتری - PhD1393/01/261395/09/21استاد راهنما
9بررسی تاثیر لوواستاتین بر رشد و بیوسنتز ارگوسترول در کاندیدا آلبیکنس و ارزیابی اثرات هم افزایی آن با داروهای ضدقارچی گروه آزولدکتری حرفه ای1395/05/051396/02/10استاد راهنما
10جداسازی و شناسایی پپتیدهای ضدقارچی از اکتینومیست های خاک علیه قارچ بیماریزای آسپرژیلوس فومیگاتوس و ارزیابی مکانیسم اثر و سیتوتوکسی سیتی آنها در شرایط آزمایشگاهیدکتری - PhD1395/04/291397/07/20استاد مشاور
11جداسازی و شناسایی پپتیدهای ضدقارچی بدست آمده از قارچ های اندوفیت بر علیه کاندیدا آلبیکنس و ارزیابی سمیت سلولی آنها در شرایط آزمایشگاهیدکتری - PhD1395/05/301397/05/30استاد مشاور
12بررسی تاثیر نرولیدل بر رشد و بیوسنتز ارگوسترول در آسپرژیلوس فومیگاتوس و ارزیابی اثرات هم افزایی آن بر فعالیت ضدقارچی داروی سنتتیک کسپوفونژیندکتری حرفه ای1395/03/041396/04/21استاد راهنما
13بررسی نقش آفلاتوکسین B1 در اتیولوژی هپاتوسلولار کارسینوما در مبتلایان به هپاتیت B و Cکارشناسی ارشد 1394/10/091395/07/03استاد راهنما
14بررسی تاثیر اسانس، عصاره ها و برخی ترکیبات موجود در اندام هوایی گیاه پنیرک (Malva sylvestris) بر رشد و بیوسنتز ارگوسترول در آسپرژیلوس های بیماریزا و ارزیابی سمیت سلولی آنها در شرایط آزمایشگاهیدکتری حرفه ای1395/11/111396/09/07استاد راهنما
15بررسی مکانیسم اثرات ضدقارچی و هم افزایی اثر اسانس بخش هوایی پونه کرمی (Mentha mozaffarianii) داروهای ضدقارچی آزول علیه قارچ های بیماریزای آزولدکتری حرفه ای1394/12/171395/10/21استاد راهنما
16مطالعه تاثیر کوئرستین بر تولید فاکتورهای بیماریزایی و الگوی حساسیت دارویی در سویه های بالینی کاندیدا آلبیکنسکارشناسی ارشد 1394/10/221395/11/11استاد مشاور
17مطالعه تاثیر اگنول بر تولید فاکتورهای بیماریزا نظیر آنزیم های ترشحی، هیدروفوبیسیته، بیوسنتز ارگوسترول، تشکیل بیوفیلم و الگوی حساسیت دارویی در ایزوله های بالینی کاندیدا گلابراتاکارشناسی ارشد 1394/05/201395/11/12استاد مشاور
18بررسی فعالیت پروتئولیتیکی ایزوله های کاندیدای جدا شده از نمونه های کلینیکی با تاکید بر بیان ژنهای SAP1-SAP3 کد کننده آنزیم اسپارتیل پروتئیناز ترشحیکارشناسی ارشد 1396/12/201397/10/30استاد راهنما
19بررسی اثر دهیدروزینجرون و الاژیک اسید بر تولید بیوفیلم در قارچ بیماریزای کاندیدا آلبیکنسکارشناسی ارشد 1396/12/201397/10/30استاد راهنما
20بررسی متاژنومیکس فلور میکروبی روده (قارچی- باکتریایی) کنه بالغ ایگزودس رسینوس جدا شده از دام های اهلی منطقه شمالی (مازندران، گیلان و گلستان) و شمال غرب کشوردوره تخصصی1396/04/271401/05/20استاد راهنما
21بررسی تاثیر گیاه آجوان بر رشد، بیوسنتز ارگوسترول و فراساختار قارچ آسپرژیلوس فومیگاتوس و ارزیابی هم افزایی اثر آن با داروهای ضد قارچ گروه آزول، پلی ان و اکینوکاندیندکتری حرفه ای1396/05/211397/12/29استاد راهنما
22بررسی تاثیر پلاسمای سرد بر رشد، فراساختار و بیماریزایی کاندیدا آلبیکنس در مدل تجربی واژینال موشدکتری - PhD1398/12/29استاد راهنما
23تاثیر اسانس بابونه دارویی (Matricaria chamomilla L.) و ترکیبات اصلی آن شامل بیزابولول و کامازولن بر رشد، فراساختار و توانایی تولید آفلاتوکسین در قارچ آسپرژیلوسدکتری حرفه ای1396/05/211396/12/29استاد راهنما
24بررسی تاثیر گیاه سیاه دانه و دو ترکیب بتا-سیتوسترول و استیگماسترول بر .......داروهای ضدقارچ گروه آزول و پلی اندکتری حرفه ای1398/06/31استاد راهنما
25بررسی اثر ضدقارچی عصاره تام قارچ گانودرما لوسیدوم و دو ترکیب اصلی آن شامل اریتروزین و سرولنین بر علیه قارچ بیماری زای آسپرژیلوس فومیگاتوس و ارزیابی هم افزایی اثر آن با داروهای ضدقارچ گروه آزول و پلی اندکتری حرفه ای1396/10/021397/12/29استاد راهنما
26بررسی تاثیر گیاه آزادیراکتا ایندیکا بر رشد، بیوسنتز ارگوسترول و فراساختار قارچ های کاندیدا آلبیکنس و آسپرژیلوس فومیگاتوس و ارزیابی هم افزایی اثر آن با داروهای ضد قارچ گروه آزول و پلی اندکتری حرفه ای1396/01/191397/04/07استاد راهنما
27بررسی اثر رزواستاتین و آتورواستاتین بر فراساختار، تشکیل بیوفیلم و تغییر فاز در کاندیدا آلبیکنسدکتری حرفه ای1398/06/31استاد راهنما
28بررسی تاثیر پلاسمای سرد بر رشد، فراساختار، بیماریزایی و الگوی حساسیت دارویی قارچ ترایکوفیتون روبروم در شرایط آزمایشگاهی و مدل حیوانیدکتری - PhD1398/12/29استاد راهنما
29شناسایی، کلونینگ و بیان پپتید ضدقارچی با منشا طبیعی از بابونه، سیاه دانه، عناب و خیار دریایی و .......دکتری - PhD1398/06/31استاد راهنما
30بررسی تاثیر آلفا - بیزابولول و کامازولن .....استاندارد کاندیدا آلبیکنس و بیوسنتز ارگوسترولدکتری حرفه ای1397/12/29استاد راهنما
31بررسی تاثیر گیاه ملیا آزداراک بر رشد، بیوسنتز ارگوسترول و فراساختار قارچ های کاندیدا آلبیکنس و آسپرژیلوس فومیگاتوس و ارزیابی هم افزایی اثر آن با داروهای ضدقارچ گروه آزول و پلی اندکتری حرفه ای1396/11/191397/04/28استاد راهنما
32تاثیر اوگنول بر رشد تولید ارگوسترول و سرین پروتئاز و بیان ژن Alp1 در آسپرژیلوس فومیگاتوسکارشناسی ارشد 1396/07/301397/12/29استاد مشاور
33جداسازی و شناسایی پپتیدهای ضدقارچی از اکتینومیست های خاک علیه قارچ بیماریزای آسپرژیلوس فومیگاتوس و ارزیابی مکانیسم عمل و سیتوتوکسی سیتی آنها در شرایط آزمایشگاهیدکتری - PhD1397/02/041400/06/08استاد مشاور
34تاثیر عصاره های آبی و الکلی Allium cepa .......کارشناسی ارشد 1396/12/07استاد مشاور
35تاثیر اوگنول بر رشد و بیان ژن cxt1p در کریپتوکوکوس .......کارشناسی ارشد 1397/12/29استاد مشاور
36بررسی حضور و تعیین فلور قارچی در هوای ایستگا های متروی شهر تهران .......کارشناسی ارشد 1396/07/10استاد مشاور
37بررسی اثر عصاره آبی و الکلی Allium cepa بر ........ و بیان ژن LAC1 در کریپتوکوکوس نئوفورمنس با استفاده از تکنیک Real Time PCRکارشناسی ارشد 1396/12/05استاد مشاور
38بررسی تاثیر عصاره الکلی الیوم سپا بر تولید فاکتورهای بیماریزایی و بیان ژن SUB3 ........ترایکوفیتون روبرومکارشناسی ارشد 1397/09/30استاد مشاور
39بررسی تاثیر پلاسمای سرد بر رشد, فراساختار, بیماریزایی و الگوی حساسیت دارویی قارچ تریکوفیتون روبروم در شرایط ازمایشگاهی و مدل حیوانیدکتری - PhD1396/12/061401/11/11استاد راهنما
40بررسی تاثیر پلاسمای سرد بر رشد، فراساختار و بیماریزایی کاندیدا البیکنس در مدل تجربی واژینال موشدکتری - PhD1396/12/211398/12/25استاد راهنما
41بررسی اثر شیمی درمانی بر تغییرات ژنتیکی مرتبط با مقاومت دارویی در ایزوله های کاندیدا آلبیکنس مقاوم جدا شده از عفونتهای دهانی بیماران سرطانی دارای تومور جامددکتری - PhD1399/11/041402/11/30استاد مشاور
42بررسی اثرات ضدقارچی آرئوبازیدین A بر رشد .....دکتری - PhD1396/08/071400/03/01استاد مشاور
43بررسی اثرات ضدقارچی آرئوبازیدین A ......... کاندیدا گلابراتا در شرایط آزمایشگاهیدکتری - PhD1396/08/071400/03/01استاد مشاور
44بررسی اثرات عصاره اتانولی ...... و هم افزایی اثر آن با فلوکونازولدکتری حرفه ای1399/07/061400/06/01استاد راهنما
45شناسایی گونه های کاندیدا غیر البیکنس و مطالعه الگوی مقاومت دارویی آنها با تاکید بر ژنهای دخیل در مقاومت به فلوکونازول شامل: ERG11, CDR1, CDR2, MDR1 در ایزوله های جدا شده از عفونت دهانی در بیماران دارای سرطان سر و گردنکارشناسی ارشد 1400/07/171401/02/31استاد مشاور
46بررسی اثرات ضدقارچی و ضدآفلاتوکسینی نانوامولسیون اسانس گیاه آرتمیزیا آبسنتیوم علیه قارچ آسپرژیلوس فلاووس در مدل غذایی پسته و بادام زمینیدکتری - PhD1400/02/261403/02/26استاد راهنما
47شناسایی مولکولی، تحلیل فیلوژنتیک، الگوی حساسیت نسبت به داروهای ضد قارچی و تشخیص در درماتوفیت های بالینی جدا شده از عراق SQLE جهش نقطه ای ژندکتری - PhD1401/05/311403/05/31استاد مشاور
48بررسی تنوع فیلوژنتیک و تعیین حساسیت دارویی قارچ های عامل اونیکومایکوزیسدکتری - PhD1398/04/221403/03/01استاد راهنما
49جداسازی و شناسایی عوامل کاندیدایی در کودکان بستری در مرکز طبی کودکاندکتری - PhD1400/01/221402/11/22استاد مشاور
50بررسی تاثیر اسانس گیاه اکلیل کوهی درمنه شاه و بابونه کاذب قفقازی در تولید افلاتوکسین و بیان ژن aflR دخیل در آن در آسپرژیلوس فلاووس IPI100کارشناسی ارشد 1399/12/031401/06/03استاد مشاور
51بررسی اثرات عصاره اتانولی Mimosa podica بر رشد و بیوسنتز ارگوسترول کاندیدا آلبیکنس و مشاهده فراساختار با میکروسکوپ الکترونی و هم افزایی اثر آن با فلوکونازولدکتری حرفه ای1399/07/051401/03/07استاد راهنما
52بررسی تاثیر عصاره مریم گلی بر رشد، تولید آفلاتوکسین و بیان ژن aflR دخیل در تولید سم در آسپرژیلوس فلاووسکارشناسی ارشد 1400/03/301401/06/20استاد مشاور
53جداسازی شناسایی و بررسی ساز و کار عمل متابولیت های ضدقارچی بدست امده از برخی اندوفیت های قارچیدکتری - PhD1401/10/031404/03/01استاد مشاور
54طراحی و ارزیابی اثر هیدروژل سدیم آلژینات حاوی عصاره آلیوم سپا در بهبود زخم پوستی ناشی از درماتوفیتوزیسکارشناسی ارشد 1402/09/271403/03/27استاد مشاور
55تولید و بررسی کارایی هیدروژل حاوی کاروم کاروی در مهار فعالیتهای بیولوژیک تریکوفایتون روبروم مقاوم به تربینافین و بیان ژن SQLE دخیل در مقاومت داروییدکتری - PhD1402/04/181404/10/18استاد مشاور
56شناسایی ملکولی و فیلوژنی گونه های بالینی درماتوفیت ها با استفاده از ژنهای بتا-توبولین ......دکتری - PhD1399/06/151402/06/22استاد راهنما
57بررسی مقاومت دارویی ژنوتایپینگ جهش های ژنی و فیلوژنی Candida glabrata جداشده از نمونه های بالینیکارشناسی ارشد 1402/08/151403/08/15استاد راهنما
58کلونینگ و بیان پپتید ضد قارچی با منشا طبیعی بر علیه گونه های بیماریزای آسپرژیلوس و ارزیابی مکانسم عمل آنها در شرایط آزمایشگاهیدکتری - PhDاستاد راهنما
59بررسی تاثیر پلاسمای سرد بر رشد، فراساختار و بیماریزایی کاندیدا البیکنس در مدل تجربی واژینال موشدکتری - PhD1396/12/211400/06/01استاد راهنما

کتب
hide/show

رديف عنوان سال چاپ ماهيت
1آسپرژیلوزیس ریوی: تشخیص و درمان1395
2کاربرد نانوبیومتریال ها در درمان ضد میکروبی1395
3نانوتکنولوژی سبز: سنتز کارای نانوذرات فلزی با استفاده از گیاهان و کاربرد آنها در کشاورزی و جگلداری1396
4Recent Advances in Fungal Infections of the Central Nervous System: From Etiology to Diagnosis and Management1396
5Application of Nanotechnology in Mycoremediation: Current Status and Future Prospects1397
6Natural Product Synthesis by Fungi: Recent Trends and Future Prospects1398
7Antifungal Nanotherapy: A Novel Approach to Combat Superficial Fungal Infections1398
8Nanobiotechnology in Diagnosis, Drug Delivery, and Treatment1399
9Fungal Biopharmaceuticals: Current Research, Production, and Potential Applications1400
10Prospective Application of Aspergillus Species: Focus on Enzyme Production Strategies, Advances and Challenges1400
11Industrial Applications of Nanomaterials Produced from Aspergillus Species1401
12The Genus Aspergillus - Pathogenicity, Mycotoxin Production and Industrial Applications1401
13Fungal biofilms in nanotechnology era: Diagnosis, drug delivery and treatment strategies1401
14Research Efforts, Challenges and Opportunities in Mitigating in Food and Agricultural Crops and its Global Health Impacts1401
15Food Microbiology: Application of Microorganisms in Food Industry1401
16Aspergillus and Aspergillosis - Advances in Genomics, Drug Development, Diagnosis and Treatment1402
17Mycosynthesis of Nanomaterials Perspectives and Challenges1402
18قارچ شناسی پزشکی: وضعیت موجود و دورنمای آینده2016
19نانومواد ضدقارچی: سنتز، خواص و کاربردها2016
20آنزیم های میکروبی: وضعیت حاضر و کاربردهای بالقوه در نانوبیوتکنولوژی2016

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه