بسمه تعالي

 محمد  عزیزی

 فعاليت هاي پژوهشي

 

دکتر محمد عزیزی

در انستيتو پاستور ايران









چاپ صفحه
طرح هاي تحقيقاتي
طرح هاي تحقيقاتي (15)
مقالات
مقالات(22)
خلاصه مقالات
خلاصه مقالات(2)
کتاب ها
کتاب ها(0)
پايان نامه ها
پايان نامه ها(12)
پروفايل در SCUPOS
پروفايل در SCOPUS
پروفايل در ISI
پروفايل در ISI
پروفايل در Google Scholar
پروفايل در Google Scholar
پروفايل در ORCID
پروفايل در ORCID
 پروفايل در ResearchGate
پروفايل در ResearchGate
پروفايل در پاب مد
پروفايل در پاب مد

اطلاعات کلي
hide/show

نام و نام خانوادگي(فارسي) : محمد عزیزی مرتبه علمي : استادیار
نوع استخدام : هیات علمی رسمی قطعی بخش : تحقیقات فناوری های نوین
تلفن تماس محل کار : - آدرس محل کار : بخش بیوتکنولوزی پزشکی

سوابق تحصيلي
hide/show

رشته تحصيلي/ تخصصي درجه‌تحصيلي سال دريافت مدرک دانشگاه/ موسسه

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه

سوابق شغلي
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاريخ شروع تاريخ پايان

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه

سوابق موفقيت هاي پژوهشي
hide/show

عنوان موفقيت تاريخ موفقيت رتبه کسب‌شده موسسه اهدا کننده/ جشنواره توضيحات موفقيت پژوهشي

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه


طرح هاي تحقيقاتي
hide/show

رديف کدرهگيري عنوان سمت تاريخ شروع تاريخ پايان
11308حذف کلاستر ژنی حاوی ژنهای با فعالیت نوکلئازی جهت بررسی نقش این ژنها در بقای انگل لیشمانیاهمکار1387/03/011389/07/01
2257بهینه سازی کدونی، کلونینگ و بیان آنزیم Urate oxidase در مخمر پیکیا پاستوریسهمکار1391/07/011392/11/01
3339طراحی و ساخت وکتور جهت بیان پروتئینهای نوترکیب در مخمر Hansenula polymorpha و بیان GCSF بعنوان پروتئین کاندیدهمکار1392/08/011394/02/01
4372تهیه سویه موتانت از مخمر هنسنلا پلی مورفا به منظور استفاده به عنوان میزبان بیانیمجری اصلی1392/12/201393/08/20
5396طراحی و ساخت یک سویه نوترکیب آسپرژیلوس فومیگاتوس با کاربرد در خاموش سازی ژن در مقیاس انبوه بر اساس مکانیسم RNAiهمکار1393/04/101394/08/10
61270طراحی و ساخت سویه تخفیف حدت یافتۀ پایدار ویروس هاری با استفاده از تکنیک ژنتیک معکوسهمکار1393/12/161395/12/16
7554مطالعه تاثیر حذف همولوگ ژن LOS1 بر روی فنوتیپ رشد و میزان تولید پروتئین نوترکیب مدل در مخمر پیکیا پاستوریسهمکار1394/12/151396/12/15
8581بیان، خالص سازی و سنجش فعالیت آنزیمی اورات اکسیداز نوترکیب در سیستم پروکاریوتی اشرشیا کلی حاوی سازه -ELP (Elastin Like Protein) Inteinمجری اصلی1395/06/061396/10/06
9635بهینه سازی بیان آنتی بادی scFv بر علیه مارکر CD22 در مخمر پیکیا پاستوریس با استفاده از بیان افزایش یافته پروتئینهای چاپرونی PDI و BiPهمکار1395/11/091396/11/09
101641طراحی و ساخت سویه تغییر یافته ویروس هاری از سویه واکسینال پاستور (Pasteur Virus, PV)، و ارزیابی ایمنی‌ زایی، قدرت تکثیر و بیماری زایی آن در مقایسه با سویه اولیه.مجری دوم1398/04/151400/01/15
111696بررسی عملکرد سیستم ترجمه وابسته به IRES در آسپرژیلوس فومیگاتوسهمکار1398/08/041400/08/04
121698شناسایی و همسانه سازی پروموتور های دو جهته از مخمر هنسنلا پلی مورفا به منظور استفاده در بیان پروتئینمجری اصلی1398/08/181400/02/18
131841تولید فرم محلول نوترکیب انسانی ACE2 (human recombinant soluble angiotensin-converting enzyme 2 (hrsACE2) در میزبان CHOهمکار1399/06/021400/06/02
141829بیان پروتئین spike ویروس COVID-19 در میزبان یوکاریوتی مخمرهمکار1399/08/051400/10/04
151962ساخت 'واحد سلولهای مخمری (whole Yeast cell)' بیان کننده آنتی ژن بخش RBD از پروتئین Spike ویروس SARS-CoV-2 به عنوان یک ایمونژن (کاندید واکسن) و بررسی ایمنی زایی آن در ایجاد پاسخهای آنتی بادی و سلولی در مدل موشیمجری اصلی1400/11/231402/11/22

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

رديف کد رهگيري عنوان نمايه نام نشريه سال چاپ دوره (Volum) شماره ضريب تاثير صفحه شروع صفحه پايان
14511Expression of human tissue plasminogen activator in the trypanosomatid protozoan Leishmania tarentolaeنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceBIOTECHNOLOGY AND APPLIED BIOCHEMISTRY 4811.2695561
24515Hepatitis B virus genotyping, core promoter, and precore/core mutations among Afghan patients infected with hepatitis B: A preliminary reportنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceJOURNAL OF MEDICAL VIROLOGY 7832.779358364
34517Genotype characterization and phylogenetic analysis of hepatitis B virus isolates from Iranian patientsنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceJOURNAL OF MEDICAL VIROLOGY 7522.52227234
44518Complete genomic sequence and phylogenetic relatedness of hepatitis B virus isolates from Iranنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceJOURNAL OF MEDICAL VIROLOGY 7632.52318326
54519A novel accurate amplification created restriction site method for determination of the wild type and the precore mutant hepatitis B virus variantsنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceJOURNAL OF VIROLOGICAL METHODS 12711.8861923
64522Introduction of three independent selection markers in Leishmaniaنمایه نوع دو – ScopusIranian biomedical journal. 71 1318
767کلون‌سازی، بیان و تخلیص پروتئین اینتگراز ویروس HIV و بررسی آنتی‌ژنیسیته آنفارسی(علمی- پژوهشی)مجله علوم پزشکی رازی139422134 5967
8341Expression of granulocyte colony stimulating factor (GCSF) in Hansenula polymorphaنمایه نوع یک – Medline/PubMedIranian journal of microbiology1394810.02128
9735T7-RNA polymerase dependent RNAi system in Aspergillus fumigatus: a proof of concept studyنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceFEMS MICROBIOLOGY LETTERS139436352.12117
101039Capsule Polysaccharide Synthase 1 (CPS1) Homolog in Aspergillus fumigatus: A Gene Disruption Studyنمایه نوع سه – سایر نمایه هاJournal of Medical Microbiology and Infectious Diseases (JoMMID)139541-2 2530
11347Identification and Evaluation of Novel Drug Targets against the Human Fungal Pathogen Aspergillus fumigatus with Elaboration on the Possible Role of RNA-Binding Proteinنمایه نوع یک – Medline/PubMedIranian Biomedical Journal (IBJ)13952120.08493
12717A novel anti-CD22 scFv-apoptin fusion protein induces apoptosis in malignant B-cellsنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceAMB Express1396711.825111
13718Cytosolic expression of functional Fab fragments in Escherichia coli using a novel combination of dual SUMO expression cassette and EnBase cultivation modeنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceJOURNAL OF APPLIED MICROBIOLOGY139612312.099134144
141440High avidity anti-integrase antibodies discriminate recent and non-recent HIV infection: Implications for HIV incidence assayنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceJOURNAL OF VIROLOGICAL METHODS1396253-1.756510
151877Expression Optimization of Anti-CD22 scFv-Apoptin Fusion Protein Using Experimental Design Methodologyنمایه نوع یک – Medline/PubMedIranian Biomedical Journal (IBJ)1396221 6669
162570همسانه سازی، بیان و خالص سازی اورات اکسیداز نوترکیب با استفاده از توالی اینتئین و پروتئین شبه الاستینفارسی(علمی- پژوهشی)پژوهش های آسیب شناسی زیستی1397211 713
171466Oral Administration of Recombinant Saccharomyces boulardii Expressing Ovalbumin-CPE Fusion Protein Induces Antibody Response in Miceنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceFrontiers in Microbiology13979-4.01919
182977Enhancement of Expression Level of Modified t-PA (TNKase) in Leishmania tarentolae by Induction Systemنمایه نوع یک – Medline/PubMedIranian Biomedical Journal (IBJ)1398234 272279
193172Absence of AfuXpot, the yeast Los1 homologue, limits Aspergillus fumigatus growth under amino acid deprived conditionنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceWORLD JOURNAL OF MICROBIOLOGY & BIOTECHNOLOGY13983622.652111
203200Mannosylated chitosan nanoparticles loaded with FliC antigen as a novel vaccine candidate against Brucella melitensis and Brucella abortus infectionنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceJOURNAL OF BIOTECHNOLOGY139831013.1638996
215075Construction and Rescue of a Rabies Virus with Duplicated Glycoprotein Geneنمایه نوع سه – سایر نمایه هاVaccine Research140081 104109
224938Recent developments in miRNA based recombinant protein expression in CHOنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceBIOTECHNOLOGY LETTERS1401445-62.716671681

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه

مقالات ارائه شده در همايش
hide/show

رديف عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره شيوه ارائه سال
1یک سخنرانی و دو پوستردمین همایش بین المللی و دهمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایرانتهرانپوستر و سخنرانی1396
2world 6 leish.Toledo-spain16-20 may 2017TOLEDOپوستر1396

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه


پايان نامه ها
hide/show

رديف عنوان مقطع تحصيلي پايان‌نامه تاريخ شروع تاريخ پايان نوع مشارکت دانشگاه
1کلون کردن ژن FH8 از انگل فاسیولا به منظور استفاده به عنوان توالی همراه در بیان و خالص سازی پروتیئن نوترکیب اورات اکسیدازکارشناسی ارشد 1397/07/071398/03/05استاد راهنما
2آنالیز ژنوم هنسنلا پلی مورفا با هدف شناسایی پروموترهای دو جهته فعالکارشناسی ارشد 1397/09/171398/05/01استاد راهنما
3بررسی بیان ژن tPA انسانی در لیشمانیا غیر بیماری زا (لیشمانیا تارنتولی) حاوی T7 پلیمرازکارشناسی ارشد 1394/04/251395/06/30استاد مشاور
4استفاده از مخمر پروبیوتیک ساکارومایسس بولاردی به عنوان کاندید انتقال واکسن:بیان اوآلبومین متصل به قسمت کربوکسیل انتهایی کلستریدیوم پرفرنجس ( OVA-C-CPE ) به عنوان کاندید واکسن خوراکی و ارزیابی پاسخ ایمنی در موشهای BALB/cدکتری - PhD1394/09/011398/11/20استاد مشاور
5ورود نسخه اضافی از ژن گلیکوپروتئین ویروس هاری سویه PV در ژنوم ویروس بوسیله تکنیک ژنتیک معکوس و بررسی اثر آن بر تکثیر، ایمنی زایی و بیماری زایی ویروسدکتری - PhD1397/09/031398/12/12استاد مشاور
6بررسی اثر میکرو RNA انتخابی بر میزان بیان پروتئیندکتری - PhD1397/10/101401/10/10استاد مشاور
7بررسی RNAهای غیر کد کننده سرکوبگر تومور در نمونه خون بیماران مبتلا به سرطان پستانکارشناسی ارشد 1398/08/271399/03/22استاد مشاور
8کلونینگ و بیان ژن فسفولیپاز D جهش یافته غیر سمی در مخمر پیکیا پاستوریسکارشناسی ارشد 1399/06/011400/07/01استاد راهنما
9طراحی یک روش ایمنواسی جهت تشخیص عفونت های اخیر HIVدکتری - PhD1392/02/021396/11/15استاد مشاور
10تولید پروتئین نوترکیب Anti CD22 single chain Bim peptide و بررسی فعالیت آپوپتیک آن در سلول های Raji بیان کننده CD22 سطحیدکتری - PhD1396/03/011398/03/01استاد راهنما
11ارزیابی ایمنی زایی و اثر بخشی اپی توپ های ایمنوژنیک از آنتی ژن های 7HSDH، Bhu، FliC بروسلا ملی تنسیس و آبورتوسدکتری - PhD1396/02/231399/12/27استاد راهنما
12بررسی ایمنی زایی فراکشن های FPLC و HPLC ...کارشناسی ارشد 1398/08/041400/03/02استاد مشاور

کتب
hide/show

رديف عنوان سال چاپ ماهيت

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه