بسمه تعالي

 احمد رضا  اسماعیلی رستاقی

 فعاليت هاي پژوهشي

 

دکتر احمد رضا اسماعیلی رستاقی

در انستيتو پاستور ايران

چاپ صفحه
طرح هاي تحقيقاتي
طرح هاي تحقيقاتي (3)
مقالات
مقالات(10)
خلاصه مقالات
خلاصه مقالات(2)
کتاب ها
کتاب ها(0)
پايان نامه ها
پايان نامه ها(11)
پروفايل در SCUPOS
پروفايل در SCOPUS
پروفايل در ISI
پروفايل در ISI
پروفايل در Google Scholar
پروفايل در Google Scholar
پروفايل در ORCID
پروفايل در ORCID
 پروفايل در ResearchGate
پروفايل در ResearchGate
پروفايل در پاب مد
پروفايل در پاب مد

اطلاعات کلي
hide/show

نام و نام خانوادگي(فارسي) : احمد رضا اسماعیلی رستاقی مرتبه علمي : دانشیار
نوع استخدام : بازنشسته بخش : تحقیقات انگل شناسی، قارچ شناسی و ایمونولوژی
تلفن تماس محل کار : 64112256 آدرس محل کار : بخش انگل شناسی انستیتو پاستور ایران

سوابق تحصيلي
hide/show

رشته تحصيلي/ تخصصي درجه‌تحصيلي سال دريافت مدرک دانشگاه/ موسسه
انگل شناسی پزشکیدکتری - PhD1386علوم پزشکی تهران

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه

سوابق شغلي
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاريخ شروع تاريخ پايان

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه

سوابق موفقيت هاي پژوهشي
hide/show

عنوان موفقيت تاريخ موفقيت رتبه کسب‌شده موسسه اهدا کننده/ جشنواره توضيحات موفقيت پژوهشي

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه


طرح هاي تحقيقاتي
hide/show


بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

رديف کد رهگيري عنوان نمايه نام نشريه سال چاپ دوره (Volum) شماره ضريب تاثير صفحه شروع صفحه پايان
1215Spatial distribution of sand fly species (Psychodidae: Phlebtominae), ecological niche, and climatic regionalization in zoonotic foci of cutaneous leishmaniasis, southwest of Iranنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceJOURNAL OF VECTOR ECOLOGY 4111.243103109
2444Tatera indica (Rodentia: Muridae) as the Prior Concern and the Main Reservoir Host of Zoonotic Cutaneous Leishmaniasis on the Border of Iran and Iraqنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceJundishapur Journal of Microbiology 1011.01718
31906Tatera indica (Rodentia: Muridae) as the Prior Concern and the Main Reservoir Host of Zoonotic Cutaneous Leishmaniasis on the Border of Iran and Iraqنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceJundishapur Journal of Microbiology 1011.01718
4582Synergistic effect of rSAG1 and rGRA2 antigens formulated in PLGA microspheres in eliciting immuneprotection against Toxoplasama gondiiنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceEXPERIMENTAL PARASITOLOGY1395170-1.724236246
51904Evaluative Assay of Nuclear and Mitochondrial Genes to Diagnose Leishmania Species in Clinical Specimensنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceIranian Journal of Public Health139646100.76814221429
61962Analysis of Plasmodium vivax Apical Membrane Antigen-1 (PvAMA-1) Haplotypes among Iranian Isolatesنمایه نوع یک – Medline/PubMedInternational journal of molecular and cellular medicine139664 222234
72018Identification of Antigenic and Immunogenic Proteins of Toxoplasma gondii in Human and Sheep by Immunoproteomicsنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceIranian Journal of Parasitology13961310.7583948
82020Controlled release of an endostatin peptide using chitosan nanoparticlesنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceChemical Biology & Drug Design13969032.396417424
92432Predominance of Leishmania major and rare occurrence of Leishmania tropica with haplotype variability at the center of Iranنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceBrazilian Journal of Infectious Diseases13972242.083278287
10376Expression, purification and in vitro refolding of the recombinanttruncated Saposin-like protein 2 antigen for development of diagnosisof human fascioliasisنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceACTA TROPICA1397171-2.218163171

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه

مقالات ارائه شده در همايش
hide/show

رديف عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره شيوه ارائه سال
1Investigated the effect of nanocurcumin and curcumin on acute Toxoplasmosis in Balb/c miceنهمین کنگره بین المللی آزمایشگاه و بالین اسفند 1395تهرانسخنرانی1395
2The evaluation of antiparasitic effects of Achillea santolina L and Teucrium polium L against Toxoplasma gondii on in vivo and in vitro methodsدهمین کنگره بین المللی آزمایشگاه و بالینتهرانسخنرانی1396

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه


پايان نامه ها
hide/show

رديف عنوان مقطع تحصيلي پايان‌نامه تاريخ شروع تاريخ پايان نوع مشارکت دانشگاه
1بررسی و شناسایی پروتئین های آنتی ژنیک و ایمونولوژیک غالب ایمنی توکسوپلاسما گوندیی در گوسفند و انسان با استفاده از روش ایمنوپروتئومیکسدکتری - PhD1394/06/161397/06/16استاد مشاور
2طراحی روش نانوالایزای نوین به منظور بهبود تشخیص سرولوژیکی توکسوپلاسموزیس در موش و انساندکتری - PhD1394/08/131397/08/13استاد مشاور
3طراحی پپتید بر اساس موتیف های عملکردی فاکتور رشد اندوتلیال عروقی جهت مهارگزایی توموردکتری - PhD1394/11/211397/11/21استاد مشاور
4بررسی اثر هورمون دوکسوروبیسین و پپتید ES-SS بر مهار سرطان پستانکارشناسی ارشد 1394/09/251396/02/25استاد مشاور
5مهار رگزایی و رشد تومور با طراحی یک پپتید مشتق از فاکتور رشد bFGFکارشناسی ارشد 1394/09/251396/06/25استاد مشاور
6مهار رگزایی و رشد تومور با طراحی یک پپتید مشتق از فاکتور رشد VEGFکارشناسی ارشد 1394/09/251396/02/25استاد مشاور
7بررسی اثرات ضدانگلی گیاهان بومادران ( Achillea santolina ) و کلپوره علیه توکسوپلاسماگوندی با روش های In vitro و In vivoکارشناسی ارشد 1395/06/211396/12/28استاد راهنما
8بررسی اثر ایمونومدولاتوری نانو کور کومین در ترکیب آنتی ژنی ( مدل واکسن ) توکسوپلاسما گوندیکارشناسی ارشد 1395/04/121396/08/14استاد راهنما
9مقایسه و ارزیابی دو روش مختلف تهیه آنتی ژن تاکی زوئیت انگل توکسوپلاسما گوندی جهت تشخیص توکسوپلاسموزیس با استفاده از روش های سرولوژیکیکارشناسی ارشد 1395/02/251396/08/28استاد راهنما
10بررسی مقایسه ای ماندگاری فرم تاکی زوئیت انگل توکسوپلاسما گوندی در مایع کیست هیداتیک و بقای بیماری زایی آن در موش سوری در مقایسه با حالت کنترلدکتری حرفه ای1395/12/071396/12/15استاد راهنما
11بررسی سرولوژیکی و پارازیتولوژیکی عفونت مادرزادی توکسوپلاسما گوندی در مدل حیوانی ( خوکچه هندی )دکتری حرفه ای1394/04/061395/06/21استاد راهنما

کتب
hide/show

رديف عنوان سال چاپ ماهيت

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه