بسمه تعالي

 عبدالرزاق  هاشمی شهرکی

 فعاليت هاي پژوهشي

 

دکتر عبدالرزاق هاشمی شهرکی

در انستيتو پاستور ايران

چاپ صفحه
طرح هاي تحقيقاتي
طرح هاي تحقيقاتي (10)
مقالات
مقالات(11)
خلاصه مقالات
خلاصه مقالات(1)
کتاب ها
کتاب ها(0)
پايان نامه ها
پايان نامه ها(0)
پروفايل در SCUPOS
پروفايل در SCOPUS
پروفايل در ISI
پروفايل در ISI
پروفايل در Google Scholar
پروفايل در Google Scholar
پروفايل در ORCID
پروفايل در ORCID
 پروفايل در ResearchGate
پروفايل در ResearchGate
پروفايل در پاب مد
پروفايل در پاب مد

اطلاعات کلي
hide/show

نام و نام خانوادگي(فارسي) : عبدالرزاق هاشمی شهرکی مرتبه علمي : استادیار
نوع استخدام : هیات علمی پیمانی بخش : تحقیقات بالینی، اپیدمیولوژی و آمار زیستی
تلفن تماس محل کار : 66420655 آدرس محل کار :

سوابق تحصيلي
hide/show

رشته تحصيلي/ تخصصي درجه‌تحصيلي سال دريافت مدرک دانشگاه/ موسسه

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه

سوابق شغلي
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاريخ شروع تاريخ پايان

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه

سوابق موفقيت هاي پژوهشي
hide/show

عنوان موفقيت تاريخ موفقيت رتبه کسب‌شده موسسه اهدا کننده/ جشنواره توضيحات موفقيت پژوهشي

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه


طرح هاي تحقيقاتي
hide/show

رديف کدرهگيري عنوان سمت تاريخ شروع تاريخ پايان
11181بررسی شیوع اندوکاردیت‌های ناشی از تب کیو در بین اندوکاردیتهای عفونی در دو بیمارستان تخصصی قلب شهر تهرانهمکار1392/07/201394/03/20
21055پایش بیماری سل در پرسنل بهداشتی دانشگاه های علوم پزشکی کشورهمکار1392/09/031393/09/03
3353تعیین هویت ایزوله های غیر معمول مایکوباکتریوم غیرتوبرکلوزی جدا شده از نمونه های بالینیمجری اصلی1392/10/201393/04/20
41143بررسی تنوع گونه های مایکوباکتریوم غیرسلی جدا شده از نمونه های بالینی بیماران مشکوک به سل با استفاده از روش های مولکولیمجری دوم1393/02/011393/12/29
51042جداسازی فرانسیسلا تولارنسیس از جوندگان کشورهمکار1393/11/251394/11/25
6464جداسازی و تعیین هویت مولکولی فرانسیسلا های نمونه های آب غرب کشورمجری اصلی1394/02/151395/02/15
71048بررسی سرو اپیدمیولوژی طاعون تولارمی و بروسلوز در جوندگان و سگهای گله استان لرستان و بررسی اکتوپارازیتهای آن هامجری اصلی1395/04/011396/11/30
8617بررسی میزان آلودگی کنه های شمال و شمال غرب ایران به بورلیا بورگدورفری، کوکسیلا بورنتی و فرانسیسیلا تولارنسیسمجری سوم1395/08/221397/08/22
9592بررسی سرواپیدمیولوژی تولارمی و تب کیو در قصابان و سلاخان کشتارگاه های استان لرستانهمکار1395/11/231397/03/23
101469بیماری های نوپدید و بازپدید منتقله از راه جوندگان در شمالغرب ایران: اپیدمیولوژی مولکولی، ژنتیک جمعیتی، طبقه بندی، و تکامل نژادی میزبان و پاتوژن هاهمکار1396/05/171398/05/17

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

رديف کد رهگيري عنوان نمايه نام نشريه سال چاپ دوره (Volum) شماره ضريب تاثير صفحه شروع صفحه پايان
1544Prevalence of latent tuberculosis infection among tuberculosis laboratory workers in Iranنمایه نوع یک – Medline/PubMedEpidemiology and Health 39- 18
244Seroprevalence of Brucellosis, Leptospirosis, and Q Fever among Butchers and Slaughterhouse Workers in South-Eastern Iranنمایه نوع یک – ISI - Web of SciencePLoS One13941113.234112
360Comparison of the tuberculin skin test and the QuantiFERON-TB Gold test in detecting latent tuberculosis in health care workers in Iranنمایه نوع یک – Medline/PubMedEpidemiology and health139538- 17
4140Plague in Iran: its history and current statusنمایه نوع یک – Medline/PubMedEpidemiology and Health139538- 112
5613Frequency of mutational changes in the embB among the ethambutol-resistant strains of mycobacterium tuberculosis in Iran نمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceJournal of infection in developing countries[electronic resource]13951041.353363368
6484Comparison of restriction enzyme pattern analysis and full gene sequencing of 16S rRNA gene for Nocardia species identification, the first report of Nocardia transvalensis isolated of sputum from Iran, and review of the literatureنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceANTON LEEUW INT J G1395109101.79512851298
71445Upsurge of Rodents’ Population in a Rural Area of Northeastern Iran Raised Concerns about Rodent-borne Diseasesنمایه نوع سه – سایر نمایه هاJournal of Medical Microbiology and Infectious Diseases (JoMMID)139651-2 2125
8349Serological survey of leptospirosis among different groups in western Iranنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceTROPICAL DOCTOR13964720.347124128
9351A Field Study of Plague and Tularemia in Rodents, Western Iranنمایه نوع یک – ISI - Web of ScienceVECTOR-BORNE AND ZOONOTIC DISEASES13961741.956247253
102271Seroprevalence of Q fever among high-risk occupations in the Ilam province, the west of Iranنمایه نوع یک – ISI - Web of SciencePLoS One13971422.766110
112408شیوع گونه های فرانسیسلا در آب های طبیعی جمع آوری شده از شمال غرب ایراننمایه نوع یک – Medline/PubMedIranian journal of microbiology13971110.01924

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه

مقالات ارائه شده در همايش
hide/show

رديف عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره شيوه ارائه سال
1Plague in Iran: past and current situationYersinia 12th International Symposiumتفلیسسخنرانی1395

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه


پايان نامه ها
hide/show

رديف عنوان مقطع تحصيلي پايان‌نامه تاريخ شروع تاريخ پايان نوع مشارکت دانشگاه

کتب
hide/show

رديف عنوان سال چاپ ماهيت

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه