بیماری های نوپدید و بازپدید منتقله از راه جوندگان در شمالغرب ایران: اپیدمیولوژی مولکولی، ژنتیک جمعیتی، طبقه بندی، و تکامل نژادی میزبان و پاتوژن ها

Rodent-borne emerging and re-emerging zoonotic diseases in the north-western Iran: molecular epidemiology, taxonomy, population genetics, and phylogeny of the reservoir hosts and pathogens


چاپ صفحه
مجري و همکاران
مجري و همکاران

اطلاعات کلي طرح
hide/show

کد طرح 1469
عنوان فارسي طرح بیماری های نوپدید و بازپدید منتقله از راه جوندگان در شمالغرب ایران: اپیدمیولوژی مولکولی، ژنتیک جمعیتی، طبقه بندی، و تکامل نژادی میزبان و پاتوژن ها
نوع طرح کاربردی
زمينه طرح عفونی میدانی
مدت زمان اجراي طرح(ماه) 24

اطلاعات مجري و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگي سمت در طرح
احسان مصطفویمجری اصلی
سعیدرضا نداف دزفولیهمکار
سنا عیب پوشهمکار
مصطفی صالحی وزیریهمکار
صابر اسمعیلیهمکار
عبدالرزاق هاشمی شهرکیهمکار
منیژه یوسفی بهزادیهمکار
احمد محمودیهمکار
مهدی روحانیهمکار