بررسی سرو اپیدمیولوژی طاعون تولارمی و بروسلوز در جوندگان و سگهای گله استان لرستان و بررسی اکتوپارازیتهای آن ها

Analysis of Seroepidemiology Plague, Tularemi and Brucellosis in Rodents and dogs, Lorestan province, iran and analysis of their Ectoparasites


چاپ صفحه
مجري و همکاران
مجري و همکاران

اطلاعات کلي طرح
hide/show

کد طرح 1048
عنوان فارسي طرح بررسی سرو اپیدمیولوژی طاعون تولارمی و بروسلوز در جوندگان و سگهای گله استان لرستان و بررسی اکتوپارازیتهای آن ها
نوع طرح کاربردی
زمينه طرح عفونی میدانی
مدت زمان اجراي طرح(ماه) 12

اطلاعات مجري و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگي سمت در طرح
عبدالرزاق هاشمی شهرکیمجری اصلی
احسان مصطفویمجری دوم
حمید مخیریهمکار
صابر اسمعیلیهمکار
مهدی روحانیهمکار