بررسی تغییرات پروفایل متابولوم حاصل از تیمار فرکشن های موثرگیاه زانتیوم استرامریوم بر علیه آماستیگوت های انگل لیشمانیا ماژور(سوش فردلین).

Evaluation of metabolome profile of leishmania major amastigotes after treated with Xanthium Strumarium sub-fractions


چاپ صفحه
مجري و همکاران
مجري و همکاران

اطلاعات کلي طرح
hide/show

کد طرح 637
عنوان فارسي طرح بررسی تغییرات پروفایل متابولوم حاصل از تیمار فرکشن های موثرگیاه زانتیوم استرامریوم بر علیه آماستیگوت های انگل لیشمانیا ماژور(سوش فردلین).
نوع طرح تولیدی- فن آوری
زمينه طرح عفونی غیرمیدانی
مدت زمان اجراي طرح(ماه) 15

اطلاعات مجري و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگي سمت در طرح
زهرا زمانیهمکار
رقیه میرزازادههمکار
زیبا اکبریهمکار
سهیلا اژدریهمکار
علی نجفی دستنائیهمکار
محمد ارجمندمجری اصلی
محمد احمدیهمکار