مهار بیان TGF-B و اینترلوکین 10 در سلول های ماکروفاژی الوده به لیشمانیا ماژور توسط نانو کمپلکس SiRNA اختصاصی با هدف بررسی امکان ایمونوتراپی لیشمانیوز جلدی

Inhibition of expression of TGF-ß and Interleukin 10 in infected macrophage cells with Leishimani major through specific nano-complex SiRNA with the aim of evaluating the possibility for immunotherapy of cutaneous Leishmaniasis


چاپ صفحه
مجري و همکاران
مجري و همکاران

اطلاعات کلي طرح
hide/show

کد طرح 530
عنوان فارسي طرح مهار بیان TGF-B و اینترلوکین 10 در سلول های ماکروفاژی الوده به لیشمانیا ماژور توسط نانو کمپلکس SiRNA اختصاصی با هدف بررسی امکان ایمونوتراپی لیشمانیوز جلدی
نوع طرح تولیدی- فن آوری
زمينه طرح عفونی غیرمیدانی
مدت زمان اجراي طرح(ماه) 22

اطلاعات مجري و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگي سمت در طرح
سهیلا اژدریهمکار
اسکندر امیدی نیامجری اصلی
احمد رضا اسماعیلی رستاقیهمکار
حمید شهبازمحمدیهمکار