امکان سنجی تولید انسولین انسانی نوترکیب با استفاده از کشت سویه ی E.Coli BL21(DE3 واجد ژن مولد انسولین و ارزیابی توانایی بیان انسولین واجد فعالیت بیولوژیک توسط این سویه

feasibility study of recombinant human insulin production by EcoliBL21(DE3)include insulin productable gene and evaluating its capability to express bioactive form of insulin


چاپ صفحه
مجري و همکاران
مجري و همکاران

اطلاعات کلي طرح
hide/show

کد طرح 286
عنوان فارسي طرح امکان سنجی تولید انسولین انسانی نوترکیب با استفاده از کشت سویه ی E.Coli BL21(DE3 واجد ژن مولد انسولین و ارزیابی توانایی بیان انسولین واجد فعالیت بیولوژیک توسط این سویه
نوع طرح کاربردی
زمينه طرح عفونی غیرمیدانی
مدت زمان اجراي طرح(ماه) 12

اطلاعات مجري و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگي سمت در طرح
احمد عادلیهمکار
شاهین حدادیانهمکار
حسین نعمتیهمکار
علی فرهنگیهمکار
فریدون مهبودیهمکار
عظیم اکبرزاده خیاویهمکار
فرزانه برخورداریهمکار
داریوش نوروزیان شام اسبیهمکار
سید بهمن مؤمنمجری اصلی