بررسی میزان بروز لپتوسپیروز در افراد مشکوک به بیماری در استانهای مازندران و گلستان با استفاده از روشهای , IFA ,ELISA PCRو Real time PCR و مقایسه روشهای یاد شده برای تشخیص زود هنگام بیماری.

A survey on incidence of Leptospirosis in suspected cases form Mazandaran and Golestan Provinces using IFA, ELISA, PCR and Real time PCR and comparative evaluation of these methods for early diagnosis of the infection.


چاپ صفحه
مجري و همکاران
مجري و همکاران

اطلاعات کلي طرح
hide/show

کد طرح 227
عنوان فارسي طرح بررسی میزان بروز لپتوسپیروز در افراد مشکوک به بیماری در استانهای مازندران و گلستان با استفاده از روشهای , IFA ,ELISA PCRو Real time PCR و مقایسه روشهای یاد شده برای تشخیص زود هنگام بیماری.
نوع طرح کاربردی
زمينه طرح عفونی میدانی
مدت زمان اجراي طرح(ماه) 24

اطلاعات مجري و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگي سمت در طرح
احسان مصطفویهمکار
رزیتا عدالتهمکار
زهره عقیقیهمکار
نیره حسنهمکار
فریده باقریهمکار
مجتبی قاضیهمکار
زهره خیرخواهانهمکار
جواد داودیهمکار
بهزاد اسفندیاریهمکار
سعیدرضا نداف دزفولیمجری اصلی